Trojan Killer Award Winning Tool for Infected PC Remove Adware &; 礦工

如果你部電腦感染了廣告軟件, 病毒或特洛伊木馬礦工或者你喺上網之後有問題.

我哋可以幫助你!

你必須盡快恢復對受感染電腦的控制. Don’;唔好畀某人機會使用你的個人信息.

gridinsoft 特洛伊木馬殺手將執行完全清除您的系統由病毒. 加, 我哋將幫助你恢復您的 pc 嘅理想性能.

特洛伊木馬殺手

係一種病毒刪除工具: 快速, 有效和可靠. For more convenient use we make it portable now –; 咁咪好易喺任何電腦上運行它. 即使互聯網被封鎖! 此反惡意軟件解決方案對任何網絡威脅都有效.

特洛伊木馬殺手掃描

我們提供了一個工具, 可以幫助你刪除惱人嘅廣告糢塊, 黑客開發的間諜軟件和其他惡意工具.

攜帶木馬殺手便擕喺你嘅記憶棒. 確保你可以幫助你部 pc 抵禦任何網絡威脅無論你去哪裏.

特洛伊木馬殺手是一個具有歷史記錄嘅病毒刪除工具. 真係! 我哋開始軟件開發作為 gridinsoft.com 在 2003 幾年之後, 佢成長為 gridinsoft 有限責任公司。. 從 2007, 當我們開始與特洛伊木馬殺手, 到目前為止, 我哋正在提高我們的技能, 令我哋嘅解決方案更好嘅技術同技術.

gridinsoft 幫助中心

在 2011 它被更名為 gridinsoft 反惡意軟件, 保持領先的產品. 今年, 我哋發佈了新的軟件, 作為木馬殺手嘅轉世稱為便攜式. 因為它有助於仲好咁對抗威脅, 佢係更多嘅處理, 我們為客戶提供最佳的最新解決方案, 以獲得真正的結果. 獲得更多滿意的客戶.