Tagged: swikgq.exe cpu เกิน

swikgq.exe มีวัตถุประสงค์เพื่อรบกวนการทำงานของ CPU. ยา swikgq.exe

กระบวนการ swikgq.exe บ่งชี้บุกม้าโทรจัน. การพัฒนาจะรบกวนเงินดิจิตอล. ดังนั้น, Bitcoin หรือ Monero, and other owners of digital money should be really alert if they aren’;t ready to lose.;.;.;